Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Lisa Cassels I Nordstan AB, org. nr 556512-5670, Cassels är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss.

Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du registrerar ett konto i vår kundklubb, kontaktar vår kundtjänst, eller vid andra kontakter med oss.

  1. Namn
  2. Kontaktuppgifter (såsom adress, e-postadress och telefonnummer)
  3. Personnummer
  4. Medlemsnummer
  5. Övriga uppgifter om ditt köp och bonus
  6. Köphistorik
  7. Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst)

Personuppgifter som samlas in från annan källa

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp, kan vi också samla in personuppgifter från andra källor. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och från vilken källa vi har hämtat uppgifterna ser du i tabellen nedan.

Källa för insamlingTyp av personuppgifter
Offentliga adressregister exempelvis SPARDin folkbokföringsadress

Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

Ändamål och laglig grund

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter.

Information för dig som är medlem i vår kundklubb

Det ska löna sig att vara medlem hos oss. Som medlem kommer du därför att få ytterligare förmåner och erbjudanden från oss.

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

För att kunna hantera medlemskap i Cassels kundklubb
  
För att kunna administrera din bonus

·  Kunna erbjuda ett kortlöst medlemskap
·  Säkerställa medlemmens identitet·  Adressuppdateringar mot SPAR

·  Vi registrerar och beräknar din bonus baserat på dina köp eller din användning av våra digitala tjänster.

Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i vår kundklubb (medlemsvillkoren).

Så här länge sparar vi dina uppgifter: personnummer-kontaktuppgifter – köphistorik- medlemsnummer-bonus sparas för en tid: om medlemmen inte gjort ett registrerat köp hos Cassels 36 månader från utgången av det kvartal då kunden gjorde sitt senaste köp.
För att kunna lämna förmåner och erbjudanden till dig   
  • Vi erbjuder dig förmåner i form av rabatter, generella erbjudanden, vår medlemstidning,
  • Vi skickar direktmarknadsföring via e-post, sms, och post.
Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i vår kundklubb medlemsvillkoren).
Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår direktmarknadsföring
Så här länge sparar vi dina uppgifter:  sparas för en tid om 1 år efter medlemskapets upphörande (oavsett om det sker på begäran av medlemmen eller medlemmens inaktivitet)
För att kunna hantera kundtjänstärenden
 
·  Besvara förfrågningar som kommit in till kundtjänst.
·  Säkerställa kundens identitet·  Utreda klagomålsärenden

Berättigat intresse för att kunna hantera kundtjänstärenden

Så här länge sparar vi dina uppgifter: namn, kontaktuppgifter, personnummer, medlemskortsnummer, köphistorik, ärenderelaterad korrespondens om kundens köp och köptillfälle sparas för en tid om 3 år efter utgången av det år då ärendet avslutades.

Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag:

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter med andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra sms och postala utskick.

Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Kom ihåg dina rättigheter!

Din rätt till tillgångVi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Din rätt till rättelseHar vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas
Din rätt till radering och begränsningDu har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.
Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring)Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.
Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.
Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtyckeHar du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.
Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndighetenOm du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur utövar jag mina rättigheter?

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Du når oss på info@cassels.se.

Copyright 2024 Cassels   |    info@cassels.se